Kolegovia, 
 
predpokladám, že viete o skutočnosti, že "Košice mesto" prechádzajú na 12 hodinový rozvrh služobného času. 
 
Považujem za potrebné uviesť, že ide opatrenie, ktoré služobný úrad zaviedol v podstate na žiadosť značnej časti tam slúžiacich príslušníkov, ktorí odmietli slúžiť podľa rozvrhu dohodnutého v KZVS a trvajú na rozvrhu služby podľa smernice a nie KZVS. 
 
Odborový zväz hasičov nebude vystupovať proti prianiu samotných hasičov, máme za to, že by to bolo v rozpore s filozofiou odborov. Akceptujeme dojem kolegov z Košíc, že dohodnutý rozvrh služobného času v rámci KZVS je pre nich nevýhodný a chcú slúžiť v medziach zákona/smernice. 
 
 

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,
 
poslanci Národnej rady SR na svojom rokovaní 26.10.2021 schválili pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca NR SR Mariána Viskupiča k návrhu poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.311/2001 Z.  z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (ďalej len „pozmeňujúci a doplňujúci návrh“). Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa stravovanie  zamestnancov  vo  vlastnom stravovacom  zariadení, v  stravovacom  zariadení  iného  zamestnávateľa, stravovanie zamestnancov vo forme stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky a nedávno zavedený finančný príspevok na stravovanie zrovnoprávnia. Doterajšia krátka prax totiž ukázala, že právna úprava, ktorá zaviedla finančný príspevok na stravovanie, ho daňovo (následne aj odvodovo)  znevýhodnila najmä  oproti zabezpečeniu  stravovania  vo forme stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky. Na prvý pohľad toto zrovnoprávnenie  vyznieva  pre  zamestnancov  pozitívne, keďže v súčasnosti je stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení,  v  stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,  stravovanie  zamestnancov  vo forme stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky v plnej sume od dane oslobodené v zmysle § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ale finančný príspevok na stravovanie je obmedzený na oslobodenie len do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu  (v súčasnosti do 2,81 €), prípadne je oslobodená časť poskytnutá z prostriedkov sociálneho fondu.  Uvedený rozdielny prístup v oslobodení od dane však vyplýva z povahy jednotlivých foriem zabezpečenia stravovania, keďže v prípade stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky a stravovania v stravovacom zariadení je jasne preukázateľný účel, na ktorý sa vynaložené prostriedky využili.  Stravovanie  zamestnancov  je  súčasťou  sociálnej  politiky  zamestnávateľa  a jeho zabezpečenie  vo  forme  finančného  príspevku tak oslabuje  povinnosť  zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti a jeho využitie môže byť prakticky na akýkoľvek účel.

KOZ SR: Snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch

 

Stále častejšie sa vo verejnosti, nielen na Slovensku, diskutuje ako o povinnom očkovaní na pracovisku, tak aj o možnosti zamestnávateľov zisťovať, v akom „režime“ je zamestnanec (očkovaný, testovaný, prekonaný alebo nič z toho) za účelom efektívnejšej organizácie práce a vyššej ochrany zamestnancov pred možným vystavením sa riziku nákazy vírusom. Na KOZ SR sa tak prostredníctvom členských odborových zväzov obracajú tisícky zamestnancov s otázkou, či je vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov a nariaďovanie testovať sa v súlade s právnymi predpismi. KOZ SR upozorňuje, že snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch a akékoľvek úsilie o úpravu pracovného práva by bolo v rozpore s Ústavou SR.

Informácia zo zasadania Prezídia OZH konaného v dňoch 20. až 22.9.2021.

            Prezídium OZH na svojom zasadnutí schválilo návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2022, návrh Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

            Prezídium OZH schválilo návrh dokumentov Odborového zväzu hasičov na rokovanie zjazdu OZH.

            V dôsledku epidemiologickej situácie a obmedzení s tým súvisiacich prezídium rozhodlo, že nasledujúci VI. zjazd OZH sa neuskutoční v plánovanom decembrovom termíne v roku 2021 a bude posunutý na najbližší možný termín v roku 2022.

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

dalian logo web

Pripravili sme viacero výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť

kontaktujte Dalian s.r.o.:

+421 908 622 860

Bibiana Mathiová

hasici@dalian.sk

Spolu dokážeme viac

cennik telekom dalian

 VYSKLADAJTE SI PONUKU TELEKOM

DALIAN SK leták MZ

 

VIP Hasici datart

PONUKA AXA

cetelem1

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539