Zväzový inšpektor BOZP pôsobí na základe ustanovení § 49 Zákonníka práce a ustanovení § 169 a nasledujúcich zákona č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v zmysle ustanovení zákona 124/2004 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj zákona 125/2004 o inšpekcii práce a nariadení vlády, ktorými sa ustanovujú podmienky v pracovnom prostredí a obmedzenia slúžiace na ochranu zamestnancov ( Napr. ochrane pred ionizujúcim žiarení, manipulácii s bremenami, ochrane pred poveternostnými vplyvmi ochrane pred teplom, chladom a pod.) zväzový inšpektor nie je uvoľnený na prácu. Prácu vykonáva na čiastočný úväzok. Najdôležitejšou činnosťou špecialistu ochrany práce - zväzového inšpektora bezpečnosti práce (ďalej len ZIBP) je kontrolná činnosť na pracoviskách mimo zásahovej činnosti, ktorá nepodlieha odborovej kontrole a je vo výlučnej právomoci a zodpovednosti veliteľa zásahu. ZIBP v roku 2019 vykonal kontrolu na hasičských staniciach v žilinskom kraji, kde pôsobí základná organizácia OZH. Kontrola bola zameraná na stav Osobných ochranných pracovných prostriedkov, ich životnosť, a technického stavu budov a priľahlých priestranstiev. Kontrolnou činnosťou bolo zistených 35 nedostatkov v pracovných priestoroch (stavbách a nádvorí). Z toho boli do prejednania kontroly odstránené 3 nedostatky. Na osobných ochranných prostriedkoch bolo zistených 76 nedostatkov, ktoré sa týkali okrem jedného prípadu poškodeného zásahového odevu teplom a poškodených prilieb ( prilba- škrupina má neobmedzenú životnosť za predpokladu celistvosti, čo v týchto prípadoch nebolo splnené a v prilbách sa nachádzali ryhy.). Ďalej je nutné konštatovať, že zásahové odevy sú na konci so životnosťou a ich životnosť môže predĺžiť len výrobca po odbornej prehliadke. ZIBP pripomienkoval predpisy a predpisy týkajúce sa BOZP. Podieľal sa na príprave kolektívnej zmluvy, bol členom vyjednávacieho tímu pri kolektívnom vyjednávaní zúčastnil sa pravidelného trojdňového doškoľovacieho seminára usporadúvaných KOZ SR – združením inšpektorov BOZP, zúčastnil sa jednania EPSU s hasičskou tematikou v Ríme (viď správa zo zahraničnej pracovnej cesty). Peter Križanský ŠOP-IBP

V dňoch 11. až 13. decembra 2019 sa  ZIBP a viceprezident OZH zúčastnili  zasadnutia ETUI   (Európsky  vzdelávací inštitút), a zasadnutia EPSU (Európska konfederácia verejných služieb).

Zasadnutie ETUI  sa  zoberalo    vplyvom globálneho otepľovania  a klimatickými zmenami. Účastníci  zasadnutia  (predstavitelia  odborových zväzov  hasičov  -  členov EPSU), konštatovali   zvýšený  výskyt lesných požiarov a bleskových povodní  v Európe a z toho dôvodu požadujú navýšenie početných  stavov hasičov a s tým súvisiace  dovybavenie jednotiek hasičov.

Zasadnutie  hasičskej  siete  EPSU  sa  opätovne zaoberalo otázkou pracovného času  a uznieslo sa na striktnom  dodržiavaní  smernice 1988/2003   Európskej komisie  a rady  o niektorých aspektoch pracovného  času (mimo iného  v priemere 48  týždenne  vrátane  nadčasov) a požadovať  toto dodržiavanie  prostredníctvom Európskej  komisie  a Európskeho parlamentu.

Cestovné a pobyt  hradila EPSU

Peter Križanský

Miroslav Harvan  

Dňa 18. 11 2019 bol  podpísaný  Dodatok  č.  1  ku  kolektívnej  zmluve  vyššieho stupňa  medzi Ministerstvom  vnútra    SR  na  strane  jednej  a  Odborovým  zväzom  hasičov  a  Slovenským, odborovým  zväzom  verejnej  správy a  kultúry a Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom  zmenových hasičov na  strane   druhej 

Predmetom  dodatku   je úprava  článku  4 ods. 4, kde sa zvyšuje  od 1. decembra 2019 osobný  príplatok  o sumu 120€. príslušníkovi,  ktorý  nemá  priznaný   osobný príplatok  sa po 1. decembri 2019 priznáva  osobný   príplatok  vo  výške 250€

Vážené/í kolegyne, kolegovia,


Odborový zväz polície v Slovenskej republike spoločne s Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Odborovým zväzom hasičov podal dnes na Úrade vlády Slovenskej republiky otvorený list predsedovi vlády, ktorým sme oslovili predsedu vlády a upozornili na nebezpečenstvo možnej destabilizácie ozbrojených a záchranných zložiek po schválení návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre upresnenie, nástupný plat v texte znamená plat príslušníka po ukončení školy, školení a kurzov v uvedených zložkách.

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (list_ozh2019.pdf)Otvorený list predsedovi vlády[ ]1911 kB

Dalian logo new

Pripravili sme 14 výhod pre členov OZH a ich rodiny.  
 V prípade akýchkoľvek otázok ako môžete tieto výhody využiť, kontaktujte Dalian s.r.o.:
            0948 881 188, Dalibor Gdovin
            0908 622 860, Bibiana Mathiová
            hasici@dalian.sk

     Spolu dokážeme viac

PONUKA AXA

cetelem1

SPOLUPRACUJEME

newNová ponuka poistných produktov

LEN PRE ČLENOV OZH !

 

Dalian logo new

Odborový zväz hasičov   
Drieňová 22
Bratislava
826 86

tel.: +421(0)692044461

IČO: 30811261

č.ú.: 4007856539/7500 - ČSOB

IBAN : SK26 7500 0000 0040 0785 6539